Nowy adres: ul. Krakowskie Przedmieście 61, Garbów   81 501 80 34

Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie (SPZOZ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spzozgarbow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Szewczak - Dyrektor, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 501 80 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Przychodnia w Garbowie adres: ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Parkowej tj. wejście główne oraz do Poradni dla Dorosłych, wejście z drugiej strony budynku do Poradni dla Dzieci Zdrowych i Punktu Szczepień. Znajduje się podjazd dla wózków o łagodnym kącie nachylenia, prowadzący do wejścia do budynku.
 2. Rejestracja Pacjentów znajduje się na Parterze
 3. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością przy ul. Parkowej (wejście główne).
 4. Usytuowanie Przychodni przy ul. Parkowej z wyodrębnieniem miejsc parkingowych przed frontem budynku umożliwia w razie potrzeby szybki dojazd karetki transportu sanitarnego.
 5. Znajdujące się obok drzwi wejściowych do budynku drzwi awaryjne umożliwiają bezkolizyjne wejście i wyjście zespołu ratownictwa medycznego
 6. Przychodnia posiada wydzielone miejsca parkingowe dla pacjentów przy wejściu do Poradni dla Dzieci Zdrowych i Punktu Szczepień
 7. Przed budynkiem Przychodni znajduje się podjazd dla wózków o łagodnym kącie nachylenia prowadzący do głównego wejścia do budynku
 8. Na podjeździe przed drzwiami do budynku jest umiejscowiona barierka ułatwiająca poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.
 9. Szerokość drzwi wejściowych (wejście główne) jest odpowiednia do poruszania się na wóz- ku inwalidzkim. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 10. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na I lub II piętro. Winda nie posiada obsługi głosowej.
 11. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz drzwi wejściowych do gabinetów lekarskich i gabinetu zabiegowego umożliwia swobodne poruszanie się pacjentów na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych.
 12. Na wszystkich kondygnacjach Przychodni – parter, pierwsze piętro, drugie piętro znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych / drzwi o odpowiedniej szerokości oraz bariery ułatwiające poruszanie. Wewnątrz toalet znajdują się barierki ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością /Toalety oznakowane są odpowiednim piktogramem.
 13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 14. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na ternie Przychodni obowiązuje karta komunikacji z osobą głuchą i niedosłyszącą.
 15. W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów na wizytę lekarską.
 16. Personel rejestracji w godzinach 8.00 – 18.00 monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
 17. We wszystkich gabinetach lekarskich dla dorosłych wydzielono część pomieszczeń oddzieloną parawanem, w której znajduje się kozetka służąca do badania pacjenta.
 18. Wszystkie gabinety lekarskie posiadają odpowiednie oświetlenie.
 19. We wszystkich gabinetach lekarskich dla dzieci znajdują się profesjonalne stoły do badania niemowląt oraz kozetki do badania dzieci starszych.
 20. Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania.

Skróty klawiszowe
Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej 1
Przejdź do strony Dostępność d
Przejdź do strony Kontakt 9
Przejdź do Aktualności 4

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

Kombinacje klawiszy
Przeglądarka Kombinacja klawiszy
(system Windows)
Kombinacja klawiszy
(system Mac)
Chrome

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Firefox Alt + Shift + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Internet Explorer Alt + klawisz skrótu, następnie puść i wciśnij Enter brak przeglądarki
Opera 12

Shift + Esc + klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Opera 15 i wyżej

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Safari 3 Alt + Klawisz skrótu Ctrl + Klawisz skrótu
Safari 4 i wyżej Alt + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Back to top